آموزش فارکس

امواج الیوت : آموزش امواج الیوت در تحلیل تکینکال

امواج الیوت ؛ آموزش امواج الیوت در تحلیل تکینکال : در ﻃﻰ ﻫﻔﺖ ﻳﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺠﻼت ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻓﻌﺎل درزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻋﻤﻼً ﻏﺮق در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮاداران و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺻﺤﺖ ﺑﺎﻻى آنﻫﺎ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻛﺎرﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ارزش ﻧﺪارﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ وﺳﻮاس زﻳﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮرﺳﻰﺷﺪه اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ اﺻﻞ ﻣﻮج آر. ان. اﻟﻴﻮت، ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻔﻴﺪ و ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﺻﻞ ﻣﻮج ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛﺎرآﻣﺪ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﺷﺪ.

ویدیو آموزش الیوت :

آموزش الیوت اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻰ

اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮن (اﻟﻴﻮت ﻧﻈﻢ رﻳﺘﻢ دار ﻣﻮرداﺷﺎره را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ) در زﻣﺎن ﻛﻠﻤﺒﻮس و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﻳﻨﭽﻰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر اﻣﻮاج اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﺧﺎص اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﭘﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ: ﻫﺎﻟﻰ در ﺳﺘﺎره دﻧﺒﺎﻟﻪدار، ﺑﻞ در اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻰ، ادﻳﺴﻮن در اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ، ﻣﺎرﻛﻮﻧﻰ در اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ داﺷﻨﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﻣﻮاج رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ، اﻣﻮاج ﻛﻴﻬﺎﻧﻰ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و … ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻣﻮاج ﻳﺎ اﺷﻜﺎل اﻧﺮژى رﻓﺘﺎر ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮار آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺑﺎ دو ﻧﻴﺮو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد: ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺮوى ﺳﺎزﻧﺪه و دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺮوى ﻣﺨﺮب. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻴﺘﻠﺮ ﭘﻴﺮوزىﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ در ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﺷﺪ زﻣﺎنﺑﻨﺪى ﻣﻰﻛﺮد، اﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺨﺮب ﺗﺠﻤﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﻴﻜﻞ را ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻜﺮار ﻳﺎ وﻗﻮع رﻳﺘﻢ دار اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ درسﻫﺎى آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاى ﻛﺎرﺑﺮدى اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺠﺎرى و ﺣﺮﻛﺎت ﮔﺎوى و ﺧﺮﺳﻰ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﭼﺎرﻟﺰ داو ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮ روى ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﻈﺮﻳﻪ داو را ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻣﺮوزه در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ داراى اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﻨﻨﺪهاش ﻣﻮردﻗﺒﻮل اﺳﺖ. از زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داو اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎى ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺪﻳﺪى از ﺑﺮﺧﻰ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﺮاى ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم داد. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮاﺛﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺣﺸﻰ، ﺑﻰﻣﻌﻨﻰو ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﻛﻨﺘﺮل ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ از ﺳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ و ﻳﺎ روزى ﺑﻪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪآراﻣﻰ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از اﻟﮕﻮى رﻳﺘﻢ دار اﻣﻮاج ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه (ﻛﻪ ﻣﻦ آن را اﺻﻞ ﻣﻮج ﻧﺎﻣﻴﺪهام)، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ روﻧﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺻﻼحﻫﺎ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮد (ﻓﺮﻋﻰ، ﻣﻴﺎﻧﻰ، اﺻﻠﻰ و ﺣﺘﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ)، ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ ١

اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺷﻜﻞ ١ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻣﻮج ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻰدرﭘﻰ از ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﻣﻰﺷﻮد: ﺳﻪ ﻣﻮج ﺻﻌﻮدى و دو ﻣﻮج ﻧﺰوﻟﻰ. اﻣﻮاج ١، ٣ و ٥ در ﺟﻬﺖ روﻧﺪ اﺻﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮج ٢ ﻣﻮج ١ را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻮج ٤ ﻧﻴﺰ ﻣﻮج ٣ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪﻣﻰ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻌﻮدى ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻮازى ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﻮاج ٢ و ٤ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ٢

ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج از درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻳﺎ درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﻰ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى در ﺷﻜﻞ ٢ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ ١ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ٥ ﻣﻮج ﻧﻴﺰ در اﻣﻮاج اﺻﻠﻰ ٣ و ٥ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻣﻮج اﺻﻠﻰ ٢ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞﺷﺪه ١ را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻣﻮج ٤ ﻧﻴﺰ ﻣﻮج ٣ را ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ از ٥ ﻣﻮج ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ٣

ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ روﺑﻪﺟﻠﻮى ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﻓﺮﻋﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ٣ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﻓﺮﻋﻰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﻮج ٥ اﺻﻠﻰ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﻫﻮﻟﻨﺎك ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ، ﻧﻴﺮوى ﻣﺨﺮب ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻰﺷﻮد، روﻧﺪ اﺻﻠﻰ ﻧﺰوﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدى، ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

نظریه الیوت

آموزش امواج الیوت ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه

رﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻼﺣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻣﻮاج ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ روﻧﺪ اﺻﻠﻰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺻﻼﺣﻰ، ﻳﺎ اﻣﻮاج ٢ و ٤، ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﻮج ﺑﺎ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪهاﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮاج رﺷﺪى (١ و ٣ و ٥) ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﻨﺞ ﻣﻮج اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪهاﻧﺪ. در ﺷﻜﻞ ٤، ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ٣ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺟﺰ اﻳﻦﻛﻪ اﻣﻮاج ٢ و ٤ ﺑﺎ اﻟﮕﻮى زﻳﮕﺰاگ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪهاﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﻣﻮج ٢ و ٤ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﻮاج ﻛﺎﻣﻞ داراى ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺟﻰ a و c ﻫﺴﺘﻨﺪ (اوﻟﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻼﺣﻰ). اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮج b (اﺻﻼح اﺻﻼح) از ﺳﻪ ﻣﻮج ﺑﺎ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﺆال درﺑﺎره اﺻﻼحﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ اﺷﻜﺎل و اﻧﻮاع اﺻﻼحﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪهاى دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن آنﻫﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ٤

ﺷﺎﮔﺮدى ﻛﻪ از اﺻﻞ ﻣﻮج ﺑﺮاى ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد، ﭼﺮاﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻮج درﺑﺎره ﺗﻚ ﺳﻬﺎم، ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻓﻮﻻد، ﺧﻄﻮط رﻳﻠﻰ، ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺲ، ﻧﻔﺖ و …) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻣﻮدﻳﺘﻰﻫﺎ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ داوﺟﻮﻧﺰ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﺗﻴﺴﺘﻴﻜﺰ، ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ، ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻫﺮاﻟﺪ ﺗﺮﻳﺒﻮن، ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻟﻨﺪن و … ﺻﺪق ﻣﻰﻛﻨﺪ. در ﻫﺮزﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺳﻬﺎم در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻰ در ﺣﺎل ﻧﺰول ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎن اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻬﺎم از اﻟﮕﻮى ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﭘﻴﺮوى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮى ﻣﻮﺟﻰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم در ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮات ﻣﻮﺟﻰ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰﺗﺮى ﻧﻤﻮدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻬﺎم ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻴﺎن ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺪود ﺳﻬﺎم، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺗﺮى ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آموزش امواج الیوت ﻣﺤﺪوده ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

اﻋﺘﻤﺎدى ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻪ روزاﻧﻪ و ﭼﻪ ﻫﻔﺘﮕﻰ. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻧﺞ ﻗﻴﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ ﺳﻴﻜﻞ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ. درواﻗﻊ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺞ روزاﻧﻪ در ١٩٢٨ و رﻧﺞ ﺳﺎﻋﺘﻰ در ﺳﺎل ١٩٣٢ ﺗﻮﺳﻂ داوﺟﻮﻧﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ دادهﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞاﺗﻜﺎى ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ وﻗﻮع رﻳﺘﻤﻰ ﭘﺪﻳﺪهاى ﻛﻪ ﻣﻦ آن را اﺻﻞ ﻣﻮج ﻧﺎﻣﻴﺪم در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﻛﺎت واﻗﻌﻰ ﺑﺎزار در ﺗﺎﻳﻢﻫﺎى ﺳﺎﻋﺘﻰ، روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى رﻳﺘﻢ دار را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺳﺎزد.

ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻛﻞ داﺳﺘﺎن را ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ (ﻧﺒﻮد ﺟﺰﺋﻴﺎت داده) ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻟﻨﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻴﻮﻳﻮرك دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ. اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﻮج ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو اﺻﻼح از درﺟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﻮج از ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ آن در ﻳﻚﺟﻬﺖ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﺣﺘﻰ در ﺗﺎﻳﻢ ﺳﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن دو اﺻﻼح در ﺗﺎﻳﻢ ﺳﺎﻋﺘﻰ، ﺣﺮﻛﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻣﻮج اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ ﺳﻮم ﻣﻰﺷﻮد. ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜﻰ ارزش ﭼﻨﺪاﻧﻰ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻳﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻃﻮل ﻳﺎ زﻣﺎن اﻳﻦ اﻣﻮاج ﻧﺪارﻧﺪ.

آموزش امواج الیوت اﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻰ

ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻞ ﻣﻮج، ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺠﺮب اﺻﻞ ﻣﻮج ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت و اﺧﺒﺎر ﺟﺎرى و ﺣﺘﻰ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﺑﺮ روى ﺳﻴﻜﻞ ﻳﺎ اﺛﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﺛﺮ ﺟﺰﺋﻰ دارﻧﺪ. اﻳﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻳﺎ رﺧﺪادﻫﺎى ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﺑﻪﺧﺼﻮص آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺣﺴﺎﺳﻰ دارﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪﮔﻰ ﻃﻮلﻣﻮج ﻳﺎ اﻣﺘﺪاد آن ﺑﻴﻦ دو اﺻﻼح ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻣﻮاج و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺑﺎزار دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﻜﻠﻰ دادوﺳﺘﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﻰﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﺴﺘﺮدهاى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﻜﻞﻫﺎ.

آموزش امواج الیوت : موج 3

از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺸﻰ، اﺻﻼح ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻫﺮ اﺻﻼﺣﻰ در داﺧﻞ آن ﺳﻴﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺳﻘﻒ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﻰ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎمﻫﺎى ﺿﺮورى ﺑﺮاى اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺪاﻓﻌﻰ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻮد ﺑﻪ داراﻳﻰ ﻧﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺑﺎ اﻳﻦ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻰ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ در ﭘﺎﻳﺎن اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﻮج ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آن ﺑﻴﻦ دو اﺻﻼح از درﺟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﺪاوم اﻳﻦ اﻣﻮاج در ﻃﻰ ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهاى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻰ ﻣﻰﺗﻮان زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ٤ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﺮد.

ﺷﻜﻞ ٥ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﺎدى ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در آن اﻣﻮاج ١، ٣ و ٥ ﻫﺮﻛﺪامﻃﻮﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ. ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺷﻴﻮه ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮجﻫﺎى ١ و ٢ اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﻣﻰﺗﻮان ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﺮاى ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﻛﺎﻧﺎل از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﺪاد ﻳﻚ ﺧﻂ راﺳﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﻮج ١ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ٢ رﺳﻢ ﻛﺮد. در ﺷﻜﻞ ٦ اﻳﻦ روش ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮج ٣ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮازى ﻣﻮج ١ اﺳﺖ و در ﻣﺠﺎورت ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺧﻂ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٥ و ﺷﻜﻞ ٦

ﺧﻂ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﺧﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﻮازى ﺑﺎ ﺧﻂ رﺳﻢ ﺷﺪه از اﺑﺘﺪاى ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻮج ١ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﻮج ٢ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺣﺪى ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮج ٣ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺘﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻈﺮى ﺑﺎﻻﺗﺮ رود. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺷﻜﻞ ٧ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ ٧ و ﺷﻜﻞ ٨

امواج الیوت پیشرفته pdf

وﻗﺘﻰ ﻣﻮج ٣ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰرﺳﺪ، ﺧﻂ ﻛﺎﻧﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ واﻗﻌﻰ از ﺳﻘﻒ ﻣﻮج ١ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻮج ٣ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاى ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ٤ ﻳﻚ ﺧﻂﭼﻴﻦ ﺑﻪﻣﻮازات ﺧﻂ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ رﺳﻢ ﺷﺪ از اﻧﺘﻬﺎى ﻣﻮج ٢ رﺳﻢ ﻣﻰﺷﻮد. در ﺷﻜﻞ ٨ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ٤ و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ واﻗﻌﻰ آن ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ دوم ﻳﺎ ﻣﻮج ٤ ﮔﺎم ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎى ﻛﺎﻧﺎل از دوﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ دو ﺧﻂ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ (اﺻﻼحﻫﺎى ٢ و ٤) رﺳﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﻄﻰ ﺑﻪﻣﻮازات اﻳﻦ ﺧﻂ از اﻧﺘﻬﺎى ﻣﻮج ٣ رﺳﻢ ﻣﻰﺷﻮد. ﻣﻮج ١ﻧﻴﺰ ﻛﻼً ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮج ٣ ﻗﺪرﺗﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻰ ﺧﻄﻮط ﻣﺒﻨﺎ و ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ رﺳﻢ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﻣﻮج ٥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺷﻜﻞ ٩ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٩

اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻰ ازﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ رﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﻮاج ١، ٣ و ٥ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ٥ ﻣﻮﺟﻰ ﺑﺎ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮى، ﻣﻮج ٥ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺎﻧﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻣﻮج ٥ ﻗﺪرت ﻣﻀﺎﻋﻔﻰ دارد. اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در آنﻫﺎ رخ ﻣﻰدﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪى ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آموزش امواج الیوت موج 4

ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ از ٥ ﻣﻮج ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ٥ ﻣﻮج در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮج از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى درﺟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﺎزار در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻗﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﻴﺮو ﺑﺎزار را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد.

ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد از ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﺳﻬﺎم آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺎﺧﺺ آﻛﺲ- ﻫﺎوﺗﻮن (در ﻧﻴﻮﻳﻮركﺗﺎﻳﻤﺰ آﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﭼﺎپ ﻣﻰﺷﺪ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺑﻪ ١٨٥٤ ﻣﻰرﺳﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻣﻮج ﺑﺎﻳﺪ از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ در ﺳﺎل ١٨٥٧ ﺷﺮوع ﺷﻮد. ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﻛﻪ در ١٨٥٧ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ٢٨ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٢٨(ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى) ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻮج از ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ اﺳﺖ. اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮج ﻣﻤﺘﺪ ﻣﻮج اول ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺳﻮم ﻳﺎ ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ١٨٥٧ رخداده اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮج ﻧﺰوﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى آن از ﺣﺮﻛﺎت ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺟﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻌﺪى ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه آن، ﻣﺜﺎلﻫﺎى واﻗﻌﻰ از درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺳﺮدرﮔﻤﻰ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺎزار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺎﻣﻰ و ﻧﻤﺎدﻫﺎى اراﺋﻪﺷﺪه در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﻮاج ٧٩ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ از ﺑﺎزارﻫﺎى ﮔﺎوى و ﺧﺮﺳﻰ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻣﻮج ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از رﻳﺘﻢﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺳﺎﻋﺘﻰ، روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻜﻞﻫﺎى ﻣﻴﺎﻧﻰ و اﺻﻠﻰ ﻣﻬﻢ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮدى زﻳﺎدى دارﻧﺪ، ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ داوﺟﻮﻧﺰ در ٢٨ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٢٨ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٦٢/٢٩٥ رﺳﻴﺪ، ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻴﻤﺘﻰ رﻳﺰﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﻮج دﻗﻴﻘﻪاى ﭘﻨﺠﻢ از ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮﻋﻰ ﭘﻨﺠﻢ از ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻴﻜﻞ ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﻮج ١، ٣ ﻳﺎ ٥ از ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻘﻒ واﻗﻌﻰ ١٠/٣٨٦ ﺗﺎ ٣ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٢٩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ، ﺳﻘﻒ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ٢٨ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٢٨ ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى (ارﺗﺪﻛﺲ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ.

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاى ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮدرﮔﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺳﻘﻒﻫﺎى ﻏﻴﺮﻋﺎدى ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻘﻒﻫﺎى ﻋﺎدى رخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

آموزش امواج الیوت موج 5

داﻣﻨﻪ و ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﻜﻞ ﻗﺒﻠﻰ از درﺟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رخداده اﺳﺖ. ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ١٨٩٦ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ٣٣ ﺳﺎل ﺑﺮاى ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن آن زﻣﺎن ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و در ٣ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٢٩ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ١٠/٣٨٦ رﺳﻴﺪ آنﭼﻨﺎن ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺧﺮﺳﻰ اﺻﻼﺣﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪ.

آموزش امواج الیوت ﻧﺰول ﻣﻨﻈﻢ

در ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮ از ٣ ﺳﺎل، ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ٥/١٠ درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺳﻘﻒ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻋﻠﻰرﻏﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻى ﻧﺰول، ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ ﻳﻚ اﻟﮕﻮى رﻳﺘﻢ دار و ﻣﻨﻈﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل از ﭘﻴﺶ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ

ﺷﺮوع ﺑﺎزار ﮔﺎوى ﺟﺪﻳﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﻣﻨﻪ ﺳﻴﻜﻞﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ، ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ از درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﻣﻰﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ.

وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎدى اﺻﻞ ﻣﻮج ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺑﺎزار واﻗﻌﻰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد. ﺷﻜﻞ ١٠ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ٥ ﻣﻮﺟﻰ ﻛﺎﻣﻞ از داﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ داوﺟﻮﻧﺰ از ٨ ﺟﻮﻻى ١٩٣٢ ﺗﺎ ١٠ ﻣﺎرس ١٩٣٧ اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻰ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮاج رﻳﺰ، دﻗﻴﻘﻪاى، ﻓﺮﻋﻰ و ﻣﻴﺎﻧﻰ در ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﺎﻋﺘﻰ، روزاﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﻰ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻣﻮاج اﺻﻠﻰ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﻮاج I، III و V ﻫﺮ ﻳﻚ از ٥ ﻣﻮج دﻳﮕﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪهاﻧﺪ. اﻣﻮاج اﺻﻼﺣﻰ II و IV ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮى ABC ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪهاﻧﺪ. داﻣﻨﻪ و ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﺟﺪول ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﻰ ﻣﻮج IV ﭘﺎﻳﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮج V ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺑﺎزار داده ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻧﺎل (ﺑﺨﺶ III، FW، آورﻳﻞ، 19 را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮد. ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ از ﻛﻒ ﻣﻮج II ﺗﺎ ﻛﻒ ﻣﻮج IV رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻂ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻮازى ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ از اﻧﺘﻬﺎى ﻣﻮج III اﻣﺘﺪادﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺪول æ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ١٠

آموزش امواج الیوت ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮﺳﻰ؟

در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻳﻚ رأى اﻛﺜﺮﻳﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزار ﮔﺎوى ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻮر اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ دﺷﻮار ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻣﻮج، ﺑﺎزار ﮔﺎوى در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﻮد. ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺮوعﺷﺪه در ١٩٣٢ ﺗﺎ ١٢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٥٢/١٨٥ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و رﺷﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ٥ ﻣﻮﺟﻰ در ﻃﻰ ٥٣ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ از درﺟﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻛﺎﻧﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ در آن زﻣﺎن دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل ٤ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ اﻟﮕﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

ﻣﻮج ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد، در ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ١٠ ﻣﺎرس ١٩٣٧ رﺷﺪ ﻛﺮد. در آن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ رﻳﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎى ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران اﻃﻤﻴﻨﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ اﺻﻠﻰ ﺻﻌﻮدى اﺳﺖ.

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ٥٩/١٩٥ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺗﺮﺳﻨﺎك ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٢٩ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٣٥/١٩٥ و ﺳﻘﻒ ١٠ ﻓﻮرﻳﻪ ٣١/١٩٣ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٩٦/١٩٦ ﺑﻮد. در آن ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺧﻂ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻛﺎﻧﺎل را دﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﻣﺲ و ﻓﻮﻻد ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﺗﺎ آورﻳﻞ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺮﺳﻰ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﺷﺮوعﺷﺪه ﺑﻮد.

آموزش امواج الیوت اﺻﻞ ﻣﻮج: ﺑﺨﺶ VI

در ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺎوى اﺻﻠﻰ ١٩٣٧-١٩٣٢ (ﺷﻜﻞ ١٠، ﺑﺨﺶ V، FW، 3 ﻣﻰ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ)، اﻣﻮاج I، III ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺣﺮﻛﺖ دارﻧﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻮج V ﭼﻨﺎن آﻫﺴﺘﻪ، ﺗﺪرﻳﺠﻰ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﻣﻮج ﻗﺒﻠﻰ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ. در ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﺎنﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٦ ﺑﺎزار ﮔﺎوى ﺑﻪوﺿﻮح در ﻣﺮﺣﻠﻪىا ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﮕﻮ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺞ اﺻﻠﻰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ (رﻳﺰﻣﻮج و …) ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ ١١ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از ﻳﻚ درﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج از درﺟﻪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺑﻌﺪى و ﭘﻨﺞ ﻣﻮج از درﺟﻪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻣﻰﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﻰ در ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮج اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ رﻳﺰﻣﻮج اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﻮج دﻗﻴﻘﻪاى اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﻮج ﻓﺮﻋﻰ اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ از ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﻮج ﻣﻴﺎﻧﻰ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوى ﻣﻮج V، اﺻﻼحﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪﮔﻰ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن در زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ٣٧-١٩٣٥ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻘﻄﻪاى را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺖ از درﺟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻜﻮس از درﺟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ ١١

ﺳﺮدرﮔﻤﻰ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﻣﻮاج ﺑﺎ درﺟﺎت ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ در ﻃﻰ ﭘﻴﺸﺮوى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از ﻳﻚ درﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﻔﻮذ در ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ. ﻳﻚ ﻧﻔﻮذ وﺿﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺧﻂ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻛﺎﻧﺎل را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ. (ﺑﺨﺶ III، FW، ١٩ آورﻳﻞ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ) و در ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ وﻗﺘﻰ رخ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎى ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻔﻮذ، ﺣﺠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻴﺎﻧﻰ از ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از ﻫﺮ درﺟﻪاى ﺑﺮاى ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪاى از ﺿﻌﻒ اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﻮج ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺒﻨﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ آﻣﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ رخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻔﻮذ در ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﻰ و در ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ در ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎى ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪﺟﺎى رﺷﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮕﻮى ﺗﻚ ﻣﻮﺟﻰ از درﺟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺖ، ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﺑﺎ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد. در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ رﻳﺘﻢ دار، اﻳﻦ ﻛﺸﻴﺪﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻮد ﻣﻮج ﭘﻨﺞ رخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻟﮕﻮ در آن ﻗﺮار دارد. ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪﮔﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪاى از ﺑﺎزارﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﻋﺎدى ﻗﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ (در ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ). ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﻛﺸﻴﺪﮔﻰ در ﺻﻌﻮد ٢٨-١٩٢١ رخداده اﺳﺖ ﻛﻪ اوج ﻳﻚ رﺷﺪ ٧٢ ﺳﺎﻟﻪ را ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.

آموزش امواج الیوت : ﺑﺨﺶ VII

رﻳﺘﻢ ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻰ دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﺻﻞ ﻣﻮج اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺻﻼح ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎزار و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آن ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﺑﺎاﻳﻦﺣﺎل ﻣﻬﺎرت در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻮدده ﺑﻮدن آن را ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺻﻼحﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻮج ﭘﻬﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﮔﺴﺘﺮه آنﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ (زﻣﺎن، ﻧﺮخ ﺳﺮﻋﺖ، ﮔﺴﺘﺮه ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺒﻠﻰ، ﺣﺠﻢ، اﺧﺒﺎر و …) ﺑﺮ اﻟﮕﻮى اﺻﻼﺣﻰ و ﺷﻜﻞ آن اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺑﺎزار و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ وى، ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻰ از اﻟﮕﻮﻫﺎى اﺻﻼﺣﻰ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: ١- زﻳﮕﺰاگ ٢- ﭘﻬﻨﻪ ٣- ﻏﻴﺮﻋﺎدى ٤- ﻣﺜﻠﺚ. ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪاى ﻣﺠﺰا اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ در ﺷﻜﻞﻫﺎى ١٢، ١٣ و ١٤ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺻﻼحﻫﺎى ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ در ﺷﻜﻞ ١٢ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪهاﻧﺪ. اﺻﻼحﻫﺎى ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ در ﺷﻜﻞ ١٣ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻜﻞ ١٤ ﻧﻤﻮدار اﺻﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺰوﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ اﺻﻼحﻫﺎ، ﺑﻪﺧﺼﻮص آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻏﻴﺮﻋﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ را در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎزار ﮔﺎوى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻜﻞﻫﺎى ١٢، ١٣ و ١٤

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻰ ﻳﺎ ABC ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز زﻳﮕﺰاگ، ﭘﻬﻨﻪ و اﺻﻼح ﻏﻴﺮﻋﺎدى اﺳﺖ در ﺷﻜﻞﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮع زﻳﮕﺰاگ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺑﺨﺶ II (ﺷﻜﻞ ٤، FW، ١٢ آورﻳﻞ) ﺑﺤﺚ ﺷﺪ. زﻳﮕﺰاگ از ﺳﺎﻳﺮ اﺻﻼحﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻮجﻫﺎى اول و آﺧﺮ در آن A) و (C ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮج دوم (B) زﻳﮕﺰاگ از ﺳﻪ ﻣﻮج ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت در ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ، ﭘﺎﻳﻪ اول (A) ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﺟﺰاء آن ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻰ رﺟﻮع ﺷﻮد.

 

اﻣﻮاج اول و دوم ﭘﻬﻨﻪ و اﺻﻼح ﻏﻴﺮﻋﺎدى ﺳﻪ ﻣﻮﺟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻪ ﻣﻮج آن ﻳﻚ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻼﺣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. از ﺳﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻮج B را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ، اﻣﻮاج اول و ﺳﻮم (َ a و c( ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﺪداً ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺟﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻮاج اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻳﻚ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮج اﻧﺪازه ﻳﻜﺴﺎﻧﻰ دارﻧﺪ. ﻳﻚ اﺻﻼح ﻏﻴﺮﻋﺎدى اﻳﻦﻃﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻣﻮج دوم ﻳﺎ B ﺑﻪ ﺳﻘﻔﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ ﻗﺒﻠﻰ دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺪ ﺷﺪن در ﻣﻮج C ﻳﺎ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮج اول ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮج C ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻛﻒ ﻣﻮج A ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮاردى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎ اﻣﻮاج C ﺧﻼﺻﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. در اﺻﻼح ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﺎت اﺻﻠﻰ و ﻣﻴﺎﻧﻰ، ﻣﻮج C ﻳﺎ ﺳﻮم از اﺻﻼح ﻏﻴﺮﻋﺎدى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻪ ﻣﻮج ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ١٤ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﻮاع اﺻﻼحﻫﺎ، ﻳﻚ ﺷﺎﮔﺮد اﺻﻞ ﻣﻮج ﻣﺒﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻮج ﭘﺲازآن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد. ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻰ (ﺑﺨﺶ III، FW، ١٩ آورﻳﻞ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ) ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮشﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎى اﺻﻼﺣﻰ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪى ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه و ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آموزش امواج الیوت اﺻﻞ ﻣﻮج: ﺑﺨﺶ VIII

اﺻﻼحﻫﺎى ﻣﺜﻠﺜﻰ، ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪت در روﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى آﻫﺴﺘﻪ، ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﭘﻴﺶ روﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺘﻀﻤﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ٩ ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻳﺎ در ﻋﺮض ٧ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻨﺪ. دو ﻧﻮع اﺻﻠﻰ از ﻣﺜﻠﺚ وﺟﻮد دارد: اﻓﻘﻰ و ﻣﻮرب. اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ در ﺷﻜﻞﻫﺎى ١٥ و ١٦ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪهاﻧﺪ.

ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺜﻠﺚﻫﺎى اﻓﻘﻰ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: ١- ﺻﻌﻮدى ٢- ﻧﺰوﻟﻰ ٣- ﻣﺘﻘﺎرن ٤- ﻧﻮع ﻧﺎدر ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻌﻜﻮس. در ﺳﻪ ﻧﻮع اول ﺳﻘﻒ ﻣﺜﻠﺚ اﺑﺘﺪاى ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ وﻟﻰ در ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم ﺳﻘﻒ ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﻳﺎن اﺻﻼح اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻘﻒ واﻗﻌﻰ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ از ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮج ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻮج ﺑﺎ درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ. اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ اﻣﻮاج ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻰ از ﺣﺮﻛﺖ در ﻳﻚﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺚ ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ روﻳﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞﻫﺎى ١٥، ١٦ و ١٧

ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺖ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﻮج از ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ. ﻣﺜﻠﺚ اﻓﻘﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮج ٢ ﻳﺎ ﻣﻮج ٤ رخ ﻣﻰدﻫﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮج ٢ رخ دﻫﺪ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﻮج ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ اﻓﻘﻰ، ﺑﺎزار روﻧﺪى ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺜﻠﺚ در آن ﺧﻠﻞ واردﺷﺪه ﺑﻮد را از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻬﺖ روﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮج ٢ ﻣﺜﻠﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﺮوج از ﻣﺜﻠﺚ (در ﺟﻬﺖ ﻣﻮج ٢ﻣﺜﻠﺚ) ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﻣﻮج ﻧﻬﺎﻳﻰ از ﺣﺮﻛﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن روﻧﺪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﻮل ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺲ از ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮدارﻫﺎى A و B در ﺷﻜﻞ ١٧ ﺧﺮوج از ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ اﻓﻘﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

ﻣﺜﻠﺚﻫﺎى ﻣﻮرب ﺻﻌﻮدى و ﻳﺎ ﻧﺰوﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮج ٣ ﻳﺎ ﻣﻮج ٤ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ رخ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮج ٥ رخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻮج اﺻﻠﻰ رخ ﻣﻰدﻫﺪ. اﺗﻤﺎم ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻮرب ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻮج دوم در ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻮرب در ﺟﻬﺘﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺲ از ﻣﺜﻠﺚ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ در اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ، ﺑﺮﮔﺸﺖ روﻧﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده æ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ. دﻳﺎﮔﺮام C در ﺷﻜﻞ ١٦ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻳﻢﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﺗﺎﻳﻢ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد، اﻣﺎ در ﺗﺎﻳﻢ روزاﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺜﻼً در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮركﺗﺎﻳﻤﺰ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺮ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻬﻦ و ﻣﻬﻢ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٧ ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ ١٩٣٨ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ را در رﻧﺞ ﻫﻔﺘﮕﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﺗﻴﺴﺘﻴﻜﺰ ﺷﻜﻞ داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮد. ﻣﻮج دوم اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد و ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ در ٢٣ ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﭘﺲازآن ﻣﺎرس ﺑﺎ ﻧﺰول ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.

اﺻﻞ ﻣﻮج: ﺑﺨﺶ IX

اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺘﺪاد ﭼﻨﺪان راﻳﺞ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻮج اﺳﺖ. در ﻳﻚ اﻣﺘﺪاد، ﻃﻮل (و درﺟﻪ) ﻣﻮج ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از اﻧﺪازه ﻋﺎدى ﻣﻰﺷﻮد. اﻣﺘﺪاد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮج ١، ٣ ﻳﺎ ٥ رخ دﻫﺪ وﻟﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻮج ٥ از ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ رخ ﻣﻰدﻫﺪ. ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻤﺘﺪ از ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺟﻰ ﻋﺎدى و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ اﺻﻼح ﺳﻪ ﻣﻮﺟﻰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ و ﭘﺲازآن ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺸﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ. از ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺟﻰ ﻋﺎدى، ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮج اﺳﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﻴﺰ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺘﺪاد در اﻣﺘﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺸﺪار درﺑﺎره وﻗﻮع ﻣﻮج ﭘﻨﺞ ﻣﻤﺘﺪ وﻗﺘﻰ داده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻮاج ١ و ٣ ﻛﻮﺗﺎه، ﻋﺎدى و داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮج اول اﺻﻼﺣﻰ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺎﻳﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﻮل اﻣﺘﺪادﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎى ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎﻧﺎلﻛﺸﻰ ﻧﻴﺰ در اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﮔﺴﺘﺮه اﻣﺘﺪاد ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﻜﻞﻫﺎى ١٨ و ١٩ ﺧﻂ b-d ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎى ﻛﺎﻧﺎل و ﺧﻂﭼﻴﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ c-e ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﺪاد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

ﭘﺎﻳﺎن اﻣﻮاج ﻋﺎدى ﻳﺎ اﺑﺘﺪاى ﻳﻚ اﻣﺘﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎى ﺟﺪى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﮔﺎوى ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ. دو ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻌﺪى، ﻳﻜﻰ ﻧﺰوﻟﻰ و دﻳﮕﺮى ﺻﻌﻮدى ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮوى ﺑﺎزار ﮔﺎوى را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ﺷﻜﻞﻫﺎى ١٨ و ١٩

ﭘﺲازآن ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮج اﻣﺘﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ، ﻳﻚ اﺻﻼح ﺷﺪﻳﺪ (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ ﻣﻮﺟﻰ اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﺜﻠﺜﻰ) ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد. اﻳﻦ اﺻﻼح ﻣﻮج A از اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻞ ﻏﻴﺮﻋﺎدى اﺳﺖ. ﻣﻮج Aﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰﻛﺸﺪ (ﻛﺎﻧﺎل اﻣﺘﺪاد را ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ) و ﺗﺎ اﺑﺘﺪاى اﻣﺘﺪاد اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻰ از اﻓﺖوﺧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻧﺰول را ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ. ﺧﻂﭼﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺎ X در ﺷﻜﻞ ١٩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج A اﺳﺖ.

وﻗﺘﻰ ﻣﻮج A ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ، ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﻜﻠﻰ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺳﻘﻔﻰ ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻘﻒ C در ﺷﻜﻞﻫﺎى ١٨ و ١٩ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺎوى اﺻﻠﻰ ﺑﻮد ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻘﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻋﺎدى آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎزار ﮔﺎوى ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻰ ﺳﻪ ﻣﻮﺟﻰ، ﻣﻮج B از اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻏﻴﺮﻋﺎدى اﺳﺖ.

ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮج B، آﻏﺎز ﻣﻮج C از اﺻﻼح ﻏﻴﺮﻋﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻮج C ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﻮج IV اﺻﻠﻰ از ﺑﺎزار ﮔﺎوى ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺜﺎل: ﭘﺲ از اﻣﺘﺪاد ﭘﻮﻳﺎى ١٩٢٨ ﻣﻮج A از ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٢٨، ﻣﻮج B ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٢٩ و ﻣﻮج C ﺗﺎ ﺟﻮﻻى ١٩٣٢ رخ دادﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺘﺪادﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ ﻧﻴﺰ رخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ٥ ﻣﻮج از ﻳﻚ اﻣﺘﺪاد ﻛﻪ در ١٩ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٧ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزار را ﺑﻪ ٨٣/١١٥ واﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺻﻼح ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺜﻠﺜﻰ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ (ﺑﻪﺟﺎى ﻳﻚ اﻟﮕﻮى ABC ﻋﺎدى) ﻛﻪ ﺑﺎزهاى ٤ ﻣﺎﻫﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰداد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎزار را در ٣١ ﻣﺎرس ١٩٣٨ ﺑﻪ ٤٦/٩٧ واﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻮج ٢ از اﻳﻦ اﺻﻼح ﻣﺜﻠﺜﻰ ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﻮد.

ﻳﻚ اﻣﺘﺪاد ﺷﮕﺮف ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﺎر ١٩٣٧ در ﺣﺮﻛﺎت ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻛﺎﻣﻮدﻳﺘﻰﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ رخ داد. در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ﻫﺎروﺳﺘﺮ در ژاﻧﻮﻳﻪ ١٩٣٧ ﺑﻪ ١١٢-١١١ واﺣﺪ رﺳﻴﺪ؛ ﻣﻮج A در ﻃﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺮ اﻓﺖوﺧﻴﺰى ﻛﻪ از ﺷﺪت اﺻﻼح ﻣﻰﻛﺎﺳﺖ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ١٠٩ واﺣﺪ در آورﻳﻞ رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻮج B ﺳﻘﻒ ﺟﺪﻳﺪى در اوت اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و ﺑﺎزار را ﺑﻪ ١٢٠ واﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪ (ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﻰ در ﻣﺎرس ﺑﻮد) و ﻣﻮج Cﻧﻴﺰ ﺑﺎزار را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ٥٣ واﺣﺪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﻨﺰل داد.

اﺻﻞ ﻣﻮج: ﺑﺨﺶ X

ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎزار ﮔﺎوى ٣٧-١٩٣٢ (ﺷﻜﻞ ١٠، FW ٣ ﻣﻰ ١٩٣٩ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ)، ﻳﻚ اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى در ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻮد. اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ٥ ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺻﻼح ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﻰ داوﺟﻮﻧﺰ را از ٥٩/١٩٥ در ١٠ ﻣﺎرس ١٩٣٧ ﺑﻪ ٤٦/٩٤ در ٣١ ﻣﺎرس ١٩٣٨ رﺳﺎﻧﺪ. ﺷﻜﻞ ٢٠ داﻣﻨﻪ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺑﺎزار در اﻳﻦ دوران را ﺑﺮ روى ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﻋﻠﻰرﻏﻢ اﻳﻦﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﻳﺪى ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد، اﺻﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ رﻳﺘﻢ دار درﺳﺖ از آب درآﻣﺪ. ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻗﻴﻘﻪاى ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺗﺎﻳﻢﻫﺎى روزاﻧﻪ و ﺳﺎﻋﺘﻰ در ﺗﺎﻳﻢ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺿﺮورى ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ و زﻣﺎن ٥ ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ: ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ -A از ٥٩/١٩٥ در ١٠ ﻣﺎرس ١٩٣٧ ﺗﺎ ٣١/١٦٣ در ١٧ ژوﺋﻦ ١٩٣٧

 • ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ -B از ٣١/١٦٣ در ١٧ ژوﺋﻦ ١٩٣٧ ﺗﺎ ٣٨/١٩٠ در ١٤ اوت ١٩٣٧
 • ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ -C از ٣٨/١٩٠ در ١٤ اوت ١٩٣٧ ﺗﺎ ٨٣/١١٥ در ١٩ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٧
 • ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ -D از ٨٣/١١٥ در ١٩ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٧ ﺗﺎ ٨٦/١٣٢ در ٢٣ ﻓﻮرﻳﻪ ١٩٣٨
 • ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ -E از ٨٦/١٣٢ در ٢٣ ﻓﻮرﻳﻪ ١٩٣٨ ﺗﺎ ٤٦/٩٧ در ٣١ ﻣﺎرس ١٩٣٨
 • ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ A از ﭘﻨﺞ ﻣﻮج ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮد:
 • ١- ٥٩/١٩٥ در ١٠ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٢٨/١٧٩ در ٢٢ ﻣﺎرس
 • ٢- ٢٨/١٧٩ در ٢٢ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٩٩/١٨٧ در ٣١ ﻣﺎرس
 • ٣- ٩٩/١٨٧ در ٣١ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٢٠/١٦٦ در ١٨ ﻣﻰ
 • ٤- ٢٠/١٦٦ در ١٨ ﻣﻰ ﺗﺎ ٦٦/١٧٥ در ٥ ژوﺋﻦ
 • ٥- ٦٦/١٧٥ در ٥ ژوﺋﻦ ﺗﺎ ٣١/١٦٣ در ١٧ ژوﺋﻦ ﻣﻮج ٣ در ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ A از ٥ ﻣﻮج ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮد.
 • ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ B از ﺳﻪ ﻣﻮج ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮد و ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﻏﻴﺮﻋﺎدى داﺷﺖ:
 • -A ٣١/١٦٣ در ١٧ ژوﺋﻦ ﺗﺎ ٤٦/١٧٠ در ٢٤ ژوﺋﻦ
 • -B ٤٦/١٧٠ در ٢٤ ژوﺋﻦ ﺗﺎ ١١/١٦٦ در ٢٩ ژوﺋﻦ
 • -C ١١/١٦٦ در ٢٩ ژوﺋﻦ ﺗﺎ ٣١/١٨٧ در ٤ اوت
 • ﺳﻘﻒ ﻏﻴﺮﻋﺎدى در ١١ اوت ١٩٣٧ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﻳﻚ ﻧﺰول ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺷﺪﻳﺪ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﻤﻮد.

 

ﺷﻜﻞ ٢٠

ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ C از ٥ ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻤﺘﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮد. اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺘﺪاد در ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ رخ ﻧﻤﻰداد، اﺗﻤﺎم ﻋﺎدى اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺣﺪود ١٤٠-١٣٥ ﻣﻰرﺳﻴﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮج C ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

١- ٣٨/١٩٠ در ١٤ اوت ١٩٣٧ ﺗﺎ ٠٩/١٧٥ در ٢٧ اوت ١٩٣٧ ٢- ٠٩/١٧٥ در ٢٧ اوت ١٩٣٧ ﺗﺎ ١٠/١٧٩ در ٣١ اوت ١٩٣٧ ٣- ١٠/١٧٩ در ٣١ اوت ١٩٣٧ ﺗﺎ ٩٤/١٥٤ در ١٣ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٣٧

٤- ٩٤/١٥٤ در ١٣ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٣٧ ﺗﺎ ١٢/١٥٧ در ٣٠ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٣٧

٥- ١٢/١٥٧ در ٣٠ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٣٧ ﺗﺎ ٨٣/١١٥ در ١٩ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٧

در ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ C، ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺟﻰ در ﻫﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﺎ اﻣﻮاج اول، ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻨﺞ ﻣﻮج اﻧﮕﻴﺰﺷﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﻮج ٤ ﻳﻚ اﺻﻼح رو ﺑﻪﺑﺎﻻى ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ABC ﺷﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﻣﺘﺪادى ﻛﻪ در ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﻮج ٥ رخ داد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ: ١- ﻧﺰول رخداده ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.٢- ﻧﺰول دوم ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻛﻒ ﺟﺪﻳﺪ در اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد. ٣- ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻧﺰول ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، دوران ﻃﻮﻻﻧﻰ از اﻓﺖوﺧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺜﻠﺜﻰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوى ﻧﺰوﻟﻰ آﺧﺮ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ٤- ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ (ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻮج) رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزار ﮔﺎوى ﻣﺎرس – ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٨ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ D ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺘﺪاد رخداده در ﻣﻮج C ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، از ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺰرگ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮد:

ﻣﻮج ١ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻮج از ٨٣/١١٥ در ١٩ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٧ ﺗﺎ ٢٢/١٤١ در ٢٩ اﻛﺘﺒﺮ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ:

-A ٨٣/١١٥ در ١٩ اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ ٨٢/١٣٧ در ٢١ اﻛﺘﺒﺮ

-B ٨٢/١٣٧ در ٢١ اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ ٥٦/١٢٤ در ٢٥ اﻛﺘﺒﺮ

-C ٥٦/١٢٤ در ٢٥ اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ ٢٢/١٤١ در ٢٩ اﻛﺘﺒﺮ

٢- ٢٢/١٤١ در ٢٩ اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ ٥٤/١١٢ در ٢٣ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٧ ١- ٥٤/١١٢ در ٢٣ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ٩٥/١٣٤ در ١٢ ژاﻧﻮﻳﻪ ١٩٣٨ ٢- ٩٥/١٣٤ در ١٢ ژاﻧﻮﻳﻪ ﺗﺎ ١٣/١١٧ در ٤ ﻓﻮرﻳﻪ

٣- ١٣/١١٧ در ٤ ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺎ ٨٦/١٣٢ در ٢٣ ﻓﻮرﻳﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻮج ﻧﺪاﺷﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺜﻠﺚ، ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ:

ﻣﻮج ﺳﻴﻜﻠﻰ E ﻛﻪ از ٥ ﻣﻮج ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه ﺑﻮد:

١- ٨٦/١٣٢ در ٢٣ ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺎ ٧٧/١٢١ در ١٣ ﻣﺎرس

٢- ٧٧/١٢١ در ١٣ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٤٤/١٢٧ در ١٥ ﻣﺎرس

٣- ٤٤/١٢٧ در ١٥ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٧٨/١١٢ در ٢٣ ﻣﺎرس

٤- ٧٨/١١٢ در ٢٣ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٣٧/١١٤ در ٢٥ ﻣﺎرس

٥- ٣٧/١١٤ در ٢٥ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٤٦/٩٧ در ٣١ ﻣﺎرس اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺰرگ از اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ ﺑﺎزار ﮔﺎوى ٣٧-١٩٣٢ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﺑﺎزار ﺑﺮاى ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺻﻌﻮدى ﺑﻌﺪى از اﺻﻼح ﺳﻴﻜﻠﻰ آﻣﺎده ﺷﺪ. اﻳﻦ اﺻﻼح ٣/٦٣ درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﮔﺎوى ٣٧/١٩٣٢ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٠٣/١٥٥ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.

اﺻﻞ ﻣﻮج: ﺑﺨﺶ XI

در اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻣﻮج ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ در درون ﺳﻴﻜﻞﻫﺎ ﺳﻴﻜﻞﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارﻧﺪ و آن ﺳﻴﻜﻞ ﻳﺎ زﻳﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻳﺎ اﺻﻼﺣﻰ در ﺑﺎزار ﮔﺎوى اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﺪى ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. اﺻﻼح ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻣﺎ زﻳﺮ ﺳﻴﻜﻠﻰ ٣١ ﻣﺎرس ١٩٣٨ ﺗﺎ ١٢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٨ ﻳﻚ اﻟﮕﻮى ﮔﺎوى ﺑﺎ ٥ ﻣﻮج ﻣﻬﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آن داﺷﺖ و ﺑﺴﻴﺎرى آن را ﻳﻚ ﺑﺎزار ﮔﺎوى واﻗﻌﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﺮدﻧﺪ (ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ). در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻰ، ﺻﻌﻮدﻫﺎى ﻣﻤﺘﺪ ﻳﺎ اﺻﻼحﻫﺎى ﺳﻴﻜﻞﻫﺎى ﺧﺮﺳﻰ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮاى اﺻﻼحﻫﺎى ﺧﺮﺳﻰ ﻣﻤﺘﺪ در ﺣﺮﻛﺎت ﮔﺎوى ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮج

ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻣﻮاﺟﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻤﺘﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺳﺮى ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮب ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺒﺮى ﺑﻮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮه و ﻫﺪف ﺣﺮﻛﺎت ﻗﻴﻤﺘﻰ را ﺛﺎﺑﺖ و از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﻣﻰداﻧﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ. زﻣﺎن ﻛﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺰء ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻰآﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻴﻜﻞ زﻣﺎﻧﻰ ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎ ﻧﺮخ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻴﻤﺘﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﺎزار ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ وﺣﺸﻰ و ﺳﺮﻳﻊ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزارى ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺜﺎل: اوﻟﻴﻦ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ از ﺳﻴﻜﻞ ﮔﺎوى ١٩٣٧- ١٩٣٢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٤٠ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ١٠٠ درﺻﺪ در ﻋﺮض ٩ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ٤/٤ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻰﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوى دوم ٦٠ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ١٢٠ درﺻﺪ در ٢٠ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ٣ ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﻰ ١١٠ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ١٣٠ درﺻﺪ در ١٣٨ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ٨/٠ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻰﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖﻫﺎى ﺑﺎﻻ در اﻧﺘﻬﺎى ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻋﺘﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮج اول در ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ: ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ ﻣﺎرس ١٩٣٨ را ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪى در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎزار در ﻣﺎه آورﻳﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺣﺮﻛﺎت ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﺎزى ﻛﻨﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﻰﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﻜﻞ زﻣﺎﻧﻰ و ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺠﻤﻰ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى در ﺷﻔﺎفﺳﺎزى ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﺠﻢ در ﻣﻮج ﺳﻮم از ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دارد و در ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎرى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻛﻒ ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺠﻤﻰ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺘﻰ آﺷﻮﺑﻨﺎك در ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺳﻬﺎم ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻛﻢﻋﻤﻖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻮﺟﺎج در اﻣﻮاج ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻋﻮﺟﺎج ﺑﻪ ﺣﺪى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎى ﻣﻮﻗﺘﻰ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺣﺠﻤﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه و زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻴﻤﺘﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و ﺟﻬﺖ و ﺣﺘﻰ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪى ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل ١٩٣٨ رخ دادﻧﺪ ﺑﻴﺶازﭘﻴﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺳﻴﻜﻞﻫﺎى ﺣﺠﻤﻰ و زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻛﺎت ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﺮاﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻗﻴﻤﺘﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ درﺟﺎت ﺣﺠﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺻﻞ ﻣﻮﺟﻰ دﻗﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد اﺻﻞ ﻣﻮج ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻤﻮدار از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در رﻧﺞﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﻰ، روزاﻧﻪ و ﺳﺎﻋﺘﻰ را رﺳﻢ ﻛﺮده و ﺣﺠﻢ آن را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. رﻧﺞ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده در روﻧﺪ را ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ رﻧﺞﻫﺎى ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. رﻧﺞ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ در ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاى ﺗﻔﺴﻴﺮ درﺳﺖ رﺷﺪ ﺳﻴﻜﻠﻰ و ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖﻫﺎى ﻣﻬﻢ در روﻧﺪ ﺿﺮورى اﺳﺖ.

ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻰ

ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻗﻴﻘﻪاى ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارى ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاى ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻟﮕﻮ ﺑﻪروﺷﻨﻰ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﻮﭼﻚ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﻋﺘﻰ اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٧، ﻳﻚ ﺷﺘﺎب ﮔﻴﺮى ﻳﺎ اﻣﺘﺪادﻳﺎﻓﺘﮕﻰ آﻧﻰ در ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ را ﻫﺸﺪار داد و ﺗﺮس ﭘﻮﻳﺎى ١٩-١٨ اﻛﺘﺒﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد. در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﻧﻤﻮدارﻫﺎى ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺑﺎزﻫﻢ ارزﺷﻤﻨﺪى ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻒ ﻏﻴﺮﻋﺎدى و ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻘﻒ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاى ﻧﻘﺪ ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﺑﻪﻣﺤﺾ اﻳﻦﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺎرس ١٩٣٨ در اﻣﻮاج ﭘﻨﺞدﻗﻴﻘﻪاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪى ﻗﻮى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻣﻬﻢ در روﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

اﺻﻞ ﻣﻮج: ﺑﺨﺶ XII

ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﻞ ﻣﻮج را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮده و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻠﻰ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮات ﻣﻮﺟﻰ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﻟﮕﻮى ﻣﻮﺟﻰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺳﻬﺎم ﺟﺎﻣﻊ – ﻣﺎﻧﻨﺪ داوﺟﻮﻧﺰ، ﻧﻴﻮﻳﻮركﺗﺎﻳﻤﺰ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﺗﻴﺴﺘﻴﻜﺰ – ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺧﺮﻳﺪوﻓﺮوشﻫﺎى ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻰ ﺷﺪه از ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ارزش ﺑﺎزارى ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻣﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد اﻳﻤﻦ اﺳﺖ، ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪوﻓﺮوش ﮔﺮوﻫﻰ ﺳﻬﺎم ﺑﺪون ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻚﺗﻚ آنﻫﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻔﺮادى ﺳﻬﺎم ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻬﻢ آﻣﺮﻳﻜﻦ ﻛﻦ در ﺑﻬﺎر ١٩٥٥ ﺑﻮد.

ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺮﻳﻜﻦ ﻛﻦ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻮج ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺷﻜﻞ ٢١ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻛﺎﻣﻞ رﻧﺞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ژوﺋﻦ ١٩٣٢ – ﺷﺮوع ﺑﺎزار ﮔﺎوى – ﺗﺎ ژوﺋﻦ ١٩٣٥ ﻳﻌﻨﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى رخداده اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﻔﺘﮕﻰ و روزاﻧﻪ را در ﭘﻨﺞ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﻜﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﺷﺘﻦ دﻳﺪى ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎرى رﺳﺎﻧﻨﺪ.

وﻗﺘﻰ ﻣﻮج ﭘﻨﺞ اﺻﻠﻰ و ﻣﻬﻢ از ﺳﻴﻜﻞ در ﻣﻰ ١٩٣١ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﺪ – ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ، زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ IV ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﻜﻞ ٢٢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ ﭘﻨﺠﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮج اﺻﻠﻰ از ﻣﻮج ٤ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد، ﺑﺮرﺳﻰ رﻧﺞﻫﺎى ﻗﻴﻤﺘﻰ روزاﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ٢٣ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻴﺎﻧﻰ در ﻣﺎرس ١٩٣٥ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ٥ ﻣﻮج ﻓﺮﻋﻰ ﺗﺎ ژوﺋﻦ ١٩٣٥ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ، ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى را ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺎوى اﺻﻠﻰ در آﻣﺮﻳﻜﻦ ﻛﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١٤٤ ﺑﻮد.

ﭘﺲ از ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى ﺳﻴﻜﻞ ﮔﺎوى در آﻣﺮﻳﻜﻦ ﻛﻦ، ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ١٣٧-١٣٦ در اوت ١٩٣٥ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻮج A را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰداد. ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ١٥٠-١٤٩ در اﻛﺘﺒﺮ ١٩٣٥ رخ داد ﻛﻪ ﻣﻮج B را ﺷﻜﻞ ﻣﻰداد. ﻣﻮج B ﺳﻘﻒ ﻏﻴﺮﻋﺎدى و ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. از آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮج C ﺑﻠﻨﺪ در ٥ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و در دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٣٧ در ﻣﻘﺪار ٦٦ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ.

ﺷﻜﻞﻫﺎى ٢١، ٢٢، ٢٣ و ٢٤

در زﻣﺎن ﺳﻘﻒ ﻋﺎدى آﻣﺮﻳﻜﻦ ﻛﻦ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎى ﺳﻴﻜﻠﻰ آن ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار ﻣﻰﺷﺪ. ﺷﻜﻞ ٢٤ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮط روﻧﺪ اﻣﻮاج اﺻﻠﻰ و ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ داوﺟﻮﻧﺰ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺎرس ١٩٣٥، آﻣﺮﻳﻜﻦ ﻛﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﮔﺎوى (ﻣﻮج ﭘﻨﺞ ﻣﻴﺎﻧﻰ از ﭘﻨﺞ اﺻﻠﻰ) ﺑﻮد. از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﻣﻮج ﭘﻨﺞ اﺻﻠﻰ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدن اﻣﻮاج ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺻﻌﻮدى ﺑﻮد. در ژوﺋﻦ ١٩٣٥، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﻰ در آﻣﺮﻳﻜﻦ ﻛﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ: ١- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ٢- ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار ﺳﻮدى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ رﻳﺴﻜﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از آن ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار ٨٠ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ٦٥ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮد.

آموزش الیوت

امواج الیوت pdf

آموزش امواج الیوت pdf

ﻧﻮﺷﺘﻪ: آر. ان. اﻟﻴﻮت

ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻣﻬﺪى ﻣﻠﻚ ﭘﻮر

دانلود فایل pdf

به این مطلب امتیاز دهید
[Total: 5 Average: 4.2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا